Združitev družb Aleasing d.o.o. in Sparkasse Leasing S d.o.o.

Na podlagi pogodbe o pripojitvi je bila 1.10.2018 opravljena pripojitev družbe Sparkasse Leasing S d. o. o. k družbi Aleasing d. o. o..

Družbi Aleasing d.o.o. in Sparkasse Leasing S d.o.o. sta bili pred združitvijo v medsebojnem razmerju sestrski družbi v 100 odstotni lasti Banke Sparkasse d.d.. Namen združitve leasing družb je doseči večjo prepoznavnost na trgu in optimizacija stroškov s ciljem trženja leasing produktov pravnim in fizičnim osebam. Združitev se je opravila na način pripojitve s prenosom celotnega premoženja, pravic in obveznosti prevzete družbe Sparkasse Leasing S d.o.o. na prevzemno družbo Aleasing d.o.o.. Z dnem vpisa pripojitve v sodni register je prevzeta družba Sparkasse Leasing S d.o.o. prenehala obstajati in je bila izbrisana iz sodnega registra, prevzemna družba Aleasing d.o.o. pa nadaljuje s poslovanjem kot univerzalni pravni naslednik. Hkrati s pripojitvijo se je Aleasing d.o.o. preimenoval v Sparkasse Leasing S d.o.o. in z novim poslovnim naslovom Cesta v Kleče 15, Ljubljana.

Z željo po uspešnem medsebojnem poslovnem sodelovanju vas lepo pozdravljamo.

Nazaj